Skip to content

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden opdrachtgever wordt verstaan onder

Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen
degene die de in de betreffende opdracht genoemde adviezen, plannen, begroting opstelt dan wel laten opstellen. De in de betreffende opdracht werkzaamheden uitvoert dan wel laat uitvoeren en de in de opdracht genoemde levende of dode materialen levert of doet leveren.

De opdrachtgever.
iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen opdracht geeft tot verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

Aangenomen werk.
Het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende dan wel dode materialen welke voor start van de uitvoering van de opdracht schriftelijk tussen opdrachtgever en Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

Vrij of regiewerk.
het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende dan wel dode materialen waarvan de  omvang, aard en soort voor start van de uitvoering van de opdracht niet nader zijn omschreven.
Het in de schriftelijk overeengekomen opdracht genoemde uurloon betreft de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de  tijd van een uur door een persoon. Hoveniersbedrijf  Heesbeen-Tuinen brengt de opdrachtgever het totaal aantal uren in rekening dat hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen dan wel zijn personeel voor de opdrachtgever werkzaam is geweest, met  inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Offerte.
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht zal Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Hoveniers bedrijf Heesbeen-Tuinen deze informatie te verstrekken
2.Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen brengt de offerte schriftelijk uit
3.De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 kalenderdagen tenzij uit de offerte anders blijkt.
4.De  offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren materialen op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen verstrekte informatie.
5.Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. Deze blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet op enige wijze worden gekopieerd, aan derde worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
6.als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing dienaangaande door de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, zoals die in de offerte waren gespecifieerd, binnen 14 dagen aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen betaalt.
7.in bepaalde gevallen is in de offerte vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.
8. In geval van vrij of regiewerk, blijkend uit de offerte, kan een richtprijs worden afgegeven. Indien na opdrachtverstrekking de totale kosten van werkzaamheden en/of leveringen de afgegeven richtprijs met meer dan 25% lijken te gaan overschrijden kunnen de kosten groter dan 125% van de richtprijs pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. De offerte vermeld de wijze van betaling.

Opdracht
1. Een overeenkomst tot aannemen van werk, tot uitvoeren van vrij of regiewerk en/of van de koop of verkoop ( uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) alsmede aanvulling en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de door Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen uitgebrachte offerte door de opdrachtgever
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord dateert en ondertekent en deze vervolgens uiterlijk 30 kalenderdagen na offertedatum ter beschikking stelt van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen.

Prijs en prijswijzigingen
1. Uit de offerte en de opdracht blijkt duidelijk per onderdeel  het toepassing zijnde btw tarief
2. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders in de offerte of opdracht is aangegeven
3.als binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt in zowel uurtarieven als materialen zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4.Als deze maand verstreken is maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst bij schriftelijk mededeling te ontbinden.
5. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien worden per ingangsmoment daarvan aan de opdrachtgever doorberekend.

 

Aanbiedingen:
1.alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Wijzigingen aangenomen werk
1.wijzigingen in het aangenomen werk zullen schriftelijk worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte
2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zullen, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk worden beschouwd en indien daaruit een lagere prijs volgt, als minderwerk
3.meer en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom volgens de in de opdracht vastgelegd wijze van betaling, tussen Hoveniers bedrijf Heesbeen-Tuinen en de opdrachtgever worden verrekend

Levering en aansprakelijkheid
1.Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen staat ervoor in dat de geleverde materialen goederen beantwoorden aan het in de opdracht gestelde en dat deze in overeenstemming zijn met mogelijk ten tijde van levering geldende wettelijke eisen.
2.voor de her groei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door Hoveniers bedrijf Heesbeen-Tuinen verwerkte levende materialen wordt door Hoveniers bedrijf Heesbeen-Tuinen, mits de verzorging ervan aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen is opgedragen, ingestaan tenzij sprake is van aantoonbare uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden dan wel aantoonbaar overmacht.
3. Bij levering van materialen door Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen die door Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen worden betrokken van of via derden gelden de specificaties en leveringsvoorwaarden van de betreffende leveranciers door de verlenen van de opdracht door de opdrachtgever aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen verklaart opdrachtgever zich expliciet akkoord met het gestelde in dit artikel
4. Mogelijk in het kader van de opdracht geleverde grond, teelaarde, compost of zand, funderings-of verhardingsmateriaal  voldoet aan daaraan mogelijk ten tijde van levering te stellen wettelijke eisen
5.indien materiaal-levering door de opdrachtgever wordt verzorgd en deze materialen niet tijdig op het werk beschikbaar zijn heeft Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen recht op vergoeding van dientengevolge aantoonbaar door hem geleden schade
6.Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen is nimmer aansprakelijk voor welk schade dan ook voortvloeiend uit materiaal-levering door opdrachtgever
7.indien naar het oordeel van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers-of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden heeft hij recht, zonder dat dit recht tot vergoeding van schade aan opdrachtgever, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren
8.indien bij levering van materialen op locatie van de opdrachtgever door de opdrachtgever beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen te melden
9.indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controleren van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend
10. Indien een schademelding van opdrachtgever aan Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen uitblijft wordt de opdrachtgever geacht de materialen te hebben geaccepteerd
11.Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen die maatregelen te treffen die de schade aan geleverde materialen tussen het moment van levering en het moment van opleveren van het werk kunnen voorkomen of beperken

Oplevering
1. Het werk wordt opgeleverd middels een mondelinge of schriftelijke melding van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen aan de opdrachtgever dat het werk geheeld is uitgevoerd of geplaats en deze welk als zodanig door middel van een mondelinge of schriftelijke melding heeft aanvaard
2.Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer 10 kalenderdagen zijn verstreken van een mondeling of schriftelijke melding van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaats en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn schriftelijk of mondeling te aanvaarden.
3. Het werk wordt eveneens als opgeleverd werk beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat betreffende gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Betaling/niet-tijdige betaling
1. Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de opdracht is aangegeven

2.De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat in de opdracht overeengekomen betalingsafspraak door hem niet zijn nagekomen.

3. Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen zendt bij betalingsverzuim door de opdrachtgever een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever als nog 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering aan zijn verplichting te voldoen

4. Over het openstaand bedrag waarvan de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, brengt Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

5.indien in opdracht van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever

6.alle door Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen geleverde materialen blijven eigendom van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald.

7.indien er door Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen mondeling of schriftelijk gevraagd word om in verschillende fases te betalen dient de opdrachtgever aan dit verzoek te voldoen. Voor bijvoorbeeld betaling van derde of leveringen. 

Klachten
1. Ingeval van klachten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk maximaal 14 dagen na het ontstaan van de klacht Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen daarover schriftelijk informeren.
2. Opdrachtgever en Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen komen overeen bij blijvend geschil zonder uitstel te zullen meewerken aan een mediation-traject alvorens een gerechtelijke procedures te starten indien dergelijk mediation-traject door een van de partijen wordt
gewenst. De keuze van een erkend mediator is aan de startende partij. De kosten van een eventueel mediation-traject worden gedragen door de startende partij

Overmacht
1.  Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geef zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van totaalprijs of schadevergoeding
2.indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over (vederen) uitvoering van werk/levering en totaalprijs.
3.indien naar het oordeel van Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers-of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Hoveniersbedrijf Heesbeen-Tuinen het recht aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, veder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de her groei van levend materiaal noodzakelijk is.